Inwoners van Rivierenland over maatregelen

Regio Rivierenland wordt klimaatbestendig! In 2019 heeft de regio Rijk van Maas & Waal het RAS-manifest ondertekend. De overheden – gemeenten, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland willen samen met regionale stakeholders zoals de agrarische sector, de GGD en woningbouwcorporaties de regio klimaatbestendig en waterrobuust maken. In het aanvullende regionaal uitvoeringsprogramma (RUP) staan borgings-, uitvoerings- en onderzoeksprojecten op het gebied van verdroging, wateroverlast en hitte, waarmee uitvoering aan het RAS-manifest wordt gegeven. Communicatie en bewustwording maken deel uit van de projecten.

Peiling onder inwoners Rivierenland 

Daarom is in het eerste kwartaal van 2022 is gepeild of inwoners van Rivierenland al klimaatadaptatieve maatregelen treffen. Een soort check bij mensen om te zien of ze zich zorgen maken over klimaatverandering en hoe ze daarnaar handelen. Van de bijna 250.000 inwoners die Rivierenland rijk is, zijn via de betaalde advertenties ruim 30.000 mensen bereikt. 674 mensen hebben de peiling ingevuld. Hieronder leest u wat inwoners al weten van klimaatadaptatie, wat ze al zelf doen en hoe ze over klimaatverandering denken.

Klik hier om de peiling terug te bekijken.