Speerpunt 1

We hebben klimaatadaptatie als een integraal onderdeel opgenomen in onze omgevingsvisies en omgevingsplannen.

We werken als regio toe naar een klimaatbestendig en waterrobuust Rivierenland in 2050. Vanaf 2020 nemen we klimaatbestendig en waterrobuust handelen mee als een vast onderdeel van ons beleid. De opgave van klimaat-adaptatie overstijgt verschillende vakdisciplines. Bij iedere vakdiscipline kan je wel iets doen aan klimaatverandering. De multidisciplinaire invulling van gemeentelijk beleid in de omgevingsvisies en omgevingsplannen, biedt een mooie kans om het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten vast te leggen. Op een manier dat het een integraal onderdeel is van alle werkzaamheden in de ruimtelijke inrichting in de regio.

Onder de Omgevingswet zijn de omgevingsvisie en het omgevingsplan twee centrale instrumenten voor gemeenten. In het omgevingsplan staan alle regels over de fysieke leefomgeving, die de gemeente heeft opgesteld binnen haar grondgebied. Per gemeente is er één omgevingsplan, dat je kunt zien als opvolger van het bestemmingsplan. Het omgevingsplan geeft invulling aan de opgaven uit de gemeentelijke omgevingsvisie. In de gemeentelijke omgevingsvisie staat de langetermijnvisie op de opgaven waaraan de gemeente wil werken. Je kunt de omgevingsvisie zien als de opvolger van de structuurvisie.

Gemeenten in Rivierenland zijn bezig met het opstellen van een omgevingsvisie. De provincie heeft een omgevingsvisie (Gaaf Gelderland) waarin klimaatadaptatie is meegenomen. Het waterschap maakt zelf geen omgevingsvisie, maar brengt het beleid in beeld als gemeenten en provincies hun omgevingsvisies opstellen. Waterschappen maken een waterschapsverordening. Daarin staan de regels over de fysieke leefomgeving die het waterschap stelt binnen haar beheergebied. Daarnaast heeft het waterschap een lange termijn visie opgesteld (Watervisie 2050).

Om Rivierenland waterrobuust en klimaatbestendig in te richten, is het belangrijk dat de gemeenten, het waterschap en de provincie klimaatadaptatie een plek geven in hun omgevingsvisies en -plannen en/of vergelijkbare beleidskaders. Als eerste stap gaan we in gesprek met de betrokken medewerkers van de overheden over het verankeren van klimaatadaptatie in het beleid en de doorwerking daarvan naar de uitvoering. We maken daarbij gebruik van de goede voorbeelden binnen en buiten de regio en gaan deze kennis met elkaar delen en verder verdiepen. Als eerste stap organiseren we één of meerdere regionale masterclasses ‘Omgevingsvisie en klimaatadaptatie’.

Waarom?
DeltaPlan Ruimtelijke Adaptatie: vanaf 2020 klimaatbestendig en waterrobuust handelen. Klimaatadaptatie is één van de maatschappelijke opgaven waar voor overheden een taak ligt.

Hoe:
Bevorderen dat gemeenten, waterschap en provincie klimaatadaptatie in omgevingsvisies en -plannen gaan opnemen, door uniforme regionale kaders en uitgangspunten, het doorbreken van beleidsverkokering, via kennisontwikkeling en het delen van goede voorbeelden.

Resultaat:
Klimaat als integraal onderdeel van het (ruimtelijk) beleid van de betrokken overheden.

Wie:
Gemeenten, waterschap, provincie

Wanneer:
2021-2023

Voorbeeld

In de gemeente Buren wordt gewerkt aan een integrale omgevingsvisie.

“Bij het opstellen van deze omgevingsvisie staan de vragen centraal: Wie willen wij als gemeente zijn? Hoe ziet dat er in de toekomst uit? En hoe zorgen we voor een duurzame en gezonde omgeving?

De gemeente kent een aantal beleidsdoelen, deze gemeentelijke doelen brengen we samen in de omgevingsvisie. Een van de beleidsonderwerpen is klimaat en daarbinnen klimaatadaptatie. Zo besteden we in
de visie aandacht aan een klimaatbestendige inrichting van de kernen door doelen op te nemen over het vastleggen en verbinden van groenstructuren (schaduwrijke routes) en waterberging. Ook denken we
in de omgevingsvisie na over het vasthouden van water in drogere perioden ten behoeve van de landbouw. Door het samenvoegen van de beleidsonderwerpen ontstaat een integraal beeld van de opgave binnen de gemeente.

De gemeente Buren hecht groot belang aan aansluiting bij de samenleving. Daarom vormt burgerparticipatie een belangrijk onderdeel in het proces om te komen tot de omgevingsvisie.”

Roelof Goodijk
Medewerker Omgevingsvisie gemeente Buren en eigenaar LOS Stadomland.