Speerpunt 2

We beschikken over hitteplannen en -protocollen die we actief uitdragen naar inwoners, zorginstellingen, bedrijven, organisatoren evenementen.

Hoe kunnen we er voor zorgen dat we de (kwetsbare) groepen in onze regio tijdens de zomerse hitte de juiste zorg en aandacht bieden? Door middel van signalering en agendering en vervolgens de gezamenlijke uitwerking, die we vastleggen in lokale hitteplannen. Met een lokaal hitteplan leggen we een goede basis om samen met onder andere de zorg-, horeca- en recreatiesector de gevolgen van hitte te lijf gaan.

Een hitteplan is een procesplan waarin afspraken staan opgenomen hoe de betrokken (gezondheids) organisaties en de gemeente zich voorbereiden op een hitteperiode en hoe ze communiceren tijdens een (dreigende) hitteperiode. Lokale hitteplannen zijn een lokale uitwerking van het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Tijdens een hitteperiode is het van belang dat professionele en niet-professionele zorgverleners, waaronder familie en buren, extra letten op, en waar nodig zorg bieden aan, voor hitte gevoelige mensen in hun omgeving.

Bij het opstellen van het lokaal hitteplan maken we gebruik van de landelijke Handreiking Lokaal Hitteplan, en werken we samen met gemeenten, GGD Gelderland-Zuid en andere experts. We organiseren een regionale (digitale) startbijeenkomst en daarna per gemeente lokale bijeenkomsten. Voor deze bijeenkomsten nodigen we, naast mensen uit het fysiek domein, mensen van verschillende lokale (zorg)organisaties, zoals ouderenbonden, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, thuiszorgorganisaties en vrijwilligersorganisaties uit.

Waarom?
De ambitie van het DeltaPlan Ruimtelijke Adaptatie is om Nederland vanaf 2020 klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. De zomers in Nederland worden steeds heter.

Hoe:
Opstellen regionaal overkoepelend hitteplan op basis van de Handreiking Lokaal Hitteplan. Het hitteplan beschrijft lokaal maatwerk door een samenwerking binnen de gemeente tussen het fysiek domein,  sociaal domein en communicatie.

Resultaat:
Elke gemeente in Rivierenland beschikt over een hitteplan. Dit plan is toegepast en waar nodig aangepast op basis van een evaluatie met alle betrokkenen.

Wie:
Gemeenten, GGD, zorginstellingen, evenementenbureaus, horeca en cultuur, recreatieondernemers

Wanneer:
2021-2023

Voorbeeld

GGD Gelderland-Zuid en gemeenten stellen lokaal hitteplan op.

“Een tropische dag is voor veel mensen genieten, maar voor anderen kan hitte leiden tot gezondheidsklachten. Daarom heeft GGD Gelderland-Zuid in navolging op het Nationaal Hitteplan een waarschuwingssysteem voor ketenpartners. De GGD waarschuwt haar ketenpartners als aanhoudend warm weer wordt voorspeld. De ketenpartners kunnen dan tijdig maatregelen nemen om gezondheidseffecten van hitte bij medewerkers, bewoners en cliënten te voorkomen. In het kader van deze RAS gaan de GGD en de gemeenten, in aanvulling op het waarschuwingssysteem, samen met partners uit het sociaal domein bepalen hoe de kwetsbare groepen het beste kunnen worden bereikt. Tijdens een hitteperiode is het namelijk van belang dat professionals en niet-professionals (waaronder familie en buren) extra letten op kwetsbare mensen in hun omgeving en waar nodig zorg bieden. De afspraken die worden gemaakt zullen worden vastgelegd in een regionaal of lokaal hitteplan.”

Ingrid Links
Milieugezondheidskundige GGD Gelderland-Zuid