Speerpunt 4

We hebben groennormen en ontwerpprincipes geformuleerd voor het klimaatadaptief ontwikkelen van bebouwd en onbebouwd gebied.

We gaan het bebouwd en onbebouwd gebied in onze regio klimaatbestendig ontwerpen, ontwikkelen en realiseren. Daarbij werken overheden, woningcorporaties en private partijen samen om dorpen en steden te transformeren tot groene(re), leefbare en klimaat-bestendige kernen. We zien daarbij een koppeling met thema’s als gezondheid, woon- en leefklimaat en de energietransitie.

Veel ruimtelijke ontwikkelingen vinden binnen de kernen plaats, daar waar de negatieve effecten van klimaatverandering, zoals hittestress vaak al groot zijn. Deze ontwikkelingen maken het extra van belang dat klimaatbestendig ontwerpen, ontwikkelen en bouwen zo snel mogelijk het nieuwe normaal wordt. We gaan leren van de goede voorbeelden, de koplopers binnen en buiten de regio en we gaan regionale afspraken maken om verder te komen.

Challenge Groene Icoonprojecten

Een mooi voorbeeld is de Challenge Groene Icoonprojecten waarbij de provincie Gelderland gemeenten, maar ook ondernemers, particulieren, projectontwikkelaars, landschapsarchitecten en grondeigenaren uitnodigt om met oplossingen te komen om steden en dorpen groener te maken en op een andere manier met regenwater om te gaan.

We starten met inspiratie- en kennissessies voor de gemeenten gericht op gebied, gebouw en gebruiker. Een voorbeeld van een sessie is een masterclass Hitte waarmee we inzicht verkrijgen in de effecten en gevolgen van hitte in het stedelijk gebied en de richtlijnen voor hittebestendige inrichting van de buitenruimte. Daarbij bespreken we aan de hand van concrete casussen op welke manier gemeenten invulling kunnen geven aan de richtlijnen.

Waarom?
DeltaPlan Ruimtelijke Adaptatie: vanaf 2020 klimaatbestendig en waterrobuust handelen. Beperking van wateroverlast, droogte en hitte nemen we als ontwerpuitgangspunt mee bij de (her)inrichting

Hoe:
Door bewustwording en kennisontwikkeling, klimaatbestendig ontwerpen en ontwikkelen, aangepast materiaalgebruik, en het vergroenen creëren we ruimte voor water bij extreme regenval en verkoeling bij hoge temperaturen.

Resultaat:
Klimaatadaptief ontwerpen, ontwikkelen en bouwen.

Wie:
Gemeenten, provincie, waterschap, omgevingsdiensten, Avri, gebied coöperaties, woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwers

Wanneer:
2021-2023

Voorbeeld

Schoolplein hoofdlocatie Lek en Linge ondergaat een metamorfose.

“De metamorfose begon in juni 2020 en werd in augustus 2020 afgerond. De oude bestrating, grijze stoeptegels, werd voor een groot deel ingeruild voor kleurige klinkers. Er kwamen bomen bij als
rode pavia, Europese hopbeuk en koningslinde en klimplanten als hortensia, klimroos en kamperfoelie. Verdeeld over het plein zijn fraaie houten zitjes geplaatst en verder valt de bijna nostalgisch
aandoende leefkuil op. Een eyecatcher is het prachtige multicourt, voor voetbal, hockey en basketbal.

Wij willen, als school, een bijdrage leveren aan verduurzaming, hebben aandacht voor klimaat adaptatie en bieden onze leerlingen en medewerkers graag een fijne sfeer. Daarom hebben wij het
schoolplein van de vwo-locatie van Lek en Linge getransformeerd van een saaie, kille steenwoestijn tot een sfeervolle, groene en sportieve verblijfsplek.”

Carel Konings
Directeur-bestuurder Lek en Linge