Speerpunt 5

We nemen klimaatadaptatie-doelen standaard mee in de prestatieafspraken met de woningcorporaties en contracten met ontwikkelaars.

Jaarlijks spreken woningcorporaties, huurders en gemeenten in prestatieafspraken af wat ze doen op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. Daar valt klimaatbestendigheid vanaf nu ook
onder. Datzelfde geldt voor de afspraken die we maken met ontwikkelaars en bouwers. We gaan hierover in gesprek zodat uiteindelijk alle corporaties, ontwikkelaars en bouwbedrijven in de regio meedoen en alle nieuwe en te renoveren woningen én hun tuinen én de openbare ruimte klimaatbestendig ingericht zijn.

Inzicht en afstemming is nodig over wat haalbare en betaalbare afspraken zijn. De afspraken gelden voor zowel nieuwbouw, als voor reconstructie en renovatie van bestaande woningen, tuinen en openbare ruimte. We sluiten aan bij het traject wat landelijk wordt geïnitieerd vanuit de koepelorganisatie Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland en Groene Huisvesters. In dat traject worden gesprekken gestart over de noodzaak van klimaatadaptie met de directeuren van de woningcorporaties.  Daarnaast worden trainingen georganiseerd voor professionals van woningcorporaties via de Groene Huisvesters.

Waarom?
DeltaPlan Ruimtelijke Adaptatie: vanaf 2020 klimaat-bestendig en waterrobuust handelen. Beperking van wateroverlast, droogte en hitte nemen we als ontwerpuitgangspunt mee bij de (her)inrichting van onze kernen.

Hoe:
Maken van afspraken met woningcorporaties en ontwikkelaars. Vastleggen in prestatieafspraken en overeenkomsten.

Resultaat:
Klimaatadaptief ontwerpen, ontwikkelen en bouwen is het nieuwe normaal.

Wie:
Aedes, Bazalt Wonen, SWR, KleurrijkWonen, Thius, Woningstichting Maasdriel, Waardwonen, Woonstichting Gendt, De Kernen, De Woongaard, De Goede Woning, gemeenten, ontwikkelaars en bouwers.

Wanneer:
2021-2023

Voorbeeld

KleurrijkWonen werkt aan een plan om hitteoverlast te beperken.

“De laatste jaren krijgen we steeds meer klachten van onze huurders over te warme woningen en woonomgevingen. Daarom werken we aan een plan om hitteoverlast te beperken. We combineren de
hittestress kaarten van regio Rivierenland met onze eigen GIS kaarten. Aan de hand van die kaarten wordt inzichtelijk welke woningen in een kwetsbaar en risicovol gebied liggen. Deze inzichten bieden de
mogelijkheid om klimaatadaptatie planmatig aan te pakken en zo veel mogelijk te combineren met onze reguliere onderhoudsprocessen. Daarnaast werken we aan een menukaart klimaat adaptatie. Hierin staan mogelijke maatregelen om hittestress, wateroverlast of droogte te voorkomen. Met drones brengen we woningen en de woonomgeving in kaart. Met slimme beeldherkenning kunnen we heel snel zien of er voldoende groen of water in het gebied rondom de woningen aanwezig is. En of de woningen bijvoorbeeld voorzien zijn van zonwering.”

Emile Lindeboom
Regisseur Duurzaamheid bij woningstichting KleurrijkWonen